نسخه فارسی
  • PMS 120/30 K

  • PMS 120/30 K

  • IMPELLERS

  • VERTICAL PUMPS

  • PMT 300 K

  • PMS 200

Product New
Search
Form

Applicant  
Name:
Company:
Tel:
Fax:
Email:
Address:

Pump Details  
نوع پمپ: سانتريفوژ ديافراگم دنده ای پيستونی
جنس پمپ: پلی اتيلن باکاليت لی پراپلين استنلس استيل
ظرفیت:
M^3/H Liters/M Gallons/M
ارتفاع آبدهی: متر بار اتمسفر
نوع مایع: مواد غذايی اسيد قليايی حلال
درجه حرارت مایع: حداقل ° C حداکثر ° C
ذرات جامد: سايز به مليمتر
موقعیت مایع: به پمپ سوار زير زمین تحت فشار
مقصد مایع: تزريق به خط تحت فشار تزريق به خط عادی
وزن مخصوص:
نوع الکترو موتور: مدار باز ضد جرقه مدار بسته
ولتاژ:
220 V 380 V
دور الکترو موتور:
900 1400 2900
نوع کارکرد: دائم کار مقطعی کار
توضیحات: